Om undervisningen

Undervisningen kännetecknas av ett designorienterat tänkande som kopplar ihop lärande för hållbar utveckling med ramverket 21 st Century Competencies; se bild.

Lärande för hållbar utveckling är ett förhållningssätt som genomsyrar undervisningen i svenska och svenska som andraspråk och går ut på att eleverna är medskapande i designorienterade lärandeprocesser där verkliga komplexa samhällsfrågor utan enkla givna svar är i fokus. Eleverna arbetar projektbaserat på ett undersökande och kreativt sätt i demokratiska dynamiska lärmiljöer, bygger kunskap tillsammans och frambringar något av värde för andra.

Syftet är att rusta framtidsorienterade och ansvarsfulla elever med djupa kunskaper och aktiv handlingskompetens.

Användbart material för undervisningen

Lektionsupplägg om Sveriges miljömål God bebyggd miljö – Håll Sverige Rent

God bebyggd miljö – Naturvårdsverket

Biologisk mångfald, WWF

Ekosystem och biologisk mångfald, Globala målen

Hållbar utveckling, Lärportalen, Skolverket